TAISYKLĖS

TAISYKLĖS

Atsiskaitymas

Atsiskaityti galėsite bankiniu pavedimu. Šis apmokėjimo būdas suderintas su PAYSERA atsiskaitymų partneriu, užtikrinančiu saugias ir sklandžias pavedimų transakcijas. Jūsų užsakymas bus vykdomas ir perduotas siuntimų bendrovei tik po to, kai gausime apmokėjimą. 

Pristatymas

Užsakymai išsiunčiami darbo dienomis, pirmadieniais-penktadieniais. Užsakymai pristatomi per siuntų bendrovę OMNIVA, todėl siuntą gausite į artimiausią šios bendrovės paštomatą pagal nurodytą adresą. Apie siuntinio įdėjimą į paštomatą informuos OMNIVA gavėjo nurodytais kontaktais, kuriuos perduosime siuntimų bendrovei pristatymo paslaugai suteikti. 

Užsakymas bus pristatytas per 1-3 darbo dienas, tačiau gali užtrukti dėl siuntimų bendrovės apkrovos švenčių dienomis ar dėl kitų nuo mūsų nepriklausančių priežasčių. Jeigu siuntinio negavote per protingą laiką, kreipkitės el.paštu info@medstrategija.comir nurodykite negauto užsakymo numerį. 

Mes įsipareigojame kokybiškai supakuoti siuntinius, bet negalime prisimti atsakomybės už tai kas jiems atsitinka siuntimo metu, o taip pat už dingusius siuntinius. Atsiimdami siuntinį apžiūrėkite ir įsitikinkite, kad jis nebuvo atplėštas, o kosmetikos pakuotė nesugadinta, neatidaryta. Jei taip visgi nutiktų, atsiųskite pažeistos pakuotės nuotrauką ir parašykite užsakymo nr. el. paštu info@medstrategija.com.

Prekių grąžinimas

Pirkėjas neturi teisės grąžinti kokybiškų prekių, kuriomis jau naudojosi, atplėšė pakuotę, ir/ar prekė nebeturi visos komplektacijos.

Siekiant dėl aukščiau neįvardintų priežasčių grąžinti prekes, prašome per 14 dienų nuo prekės įsigijimo kreiptis el.p. info@medstrategija.com, nurodyti esmingą grąžinimo priežastį, pirkimo datą ir užsakymo numerį, atsiųsti įsigytos prekės nuotrauką.

Pardavėjas turi teisę nepriimti prekių vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.

Duomenų tvarkymo taisyklės 

1.1.UAB „Medicinos strategija“ (toliau – Įmonė arba Duomenų valdytojas) asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reguliuoja fizinių asmenų (toliau – Duomenų subjektas) asmens duomenų tvarkymo tikslus, nustato Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką, Įmonės darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę tvarkant asmens duomenis, įtvirtina organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones, reguliuoja asmens duomenų tvarkytojo pasitelkimo atvejus.

1.2.Šios Taisyklės parengtos remiantis:

1.3.Šios Taisyklės taikomos:

1.3.1.Duomenų valdytojui –UAB „Medicinos strategija“, tvarkančiam klientų asmens duomenis automatiniu ir neautomatiniu būdu. 

1.3.2.Šių Taisyklių reikalavimai privalomi visiems UAB „Medicinos strategija“ darbuotojams (toliau – Darbuotojai), kurie tvarko Įmonėje esančius asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino;

1.3.3.Duomenų tvarkytojams –juridiniams ar fiziniams asmenims, duomenų valdytojo įgaliotiems tvarkyti asmens duomenis.

1.4.Duomenų valdytojas – UAB „Medicinos strategija“, įm. kodas 300053447, adresas: Olimpiečių g. 5-4, Vilnius.

II SKYRIUS

TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOS

1.1.Įmonė – UAB „Medicinos strategija“, įm. kodas 300053447, adresas: Olimpiečių g. 5-4, Vilnius.

2.1.Duomenų subjektas–fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko UAB „Medicinos strategija“.

2.2.Asmens duomenys (arba Ypatingi asmens duomenys) – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas);

2.3.Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka;

2.4.Duomenų tvarkymo apribojimas – saugomų asmens duomenų žymėjimas siekiant apriboti jų tvarkymą ateityje;

2.5.Duomenų valdytojas –fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; 

2.6.Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis (įmonės darbuotojai nėra laikomi duomenų tvarkytojais);

2.7.Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal ES arba LR teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais;

2.8.Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas;

2.9.Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais;

2.10.Asmens duomenų saugumo pažeidimas – saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys;

2.11.Įmonė(bendrovė) – bet kokios teisinės formos ekonomine veikla užsiimantis fizinis arba juridinis asmuo, įskaitant reguliaria ekonomine veikla užsiimančias ūkines bendrijas arba susivienijimus;

2.12.Priežiūros institucija – valstybės įsteigta nepriklausoma valdžios institucija – atsakinga už reglamento taikymo stebėseną, kad būtų apsaugotos fizinių asmenų pagrindinės teisės ir laisvės tvarkant duomenis ir sudarytos palankesnės sąlygos laisvam asmens duomenų judėjimui Sąjungoje;

III SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI IR TIKSLAI

3.1.Tvarkant asmens duomenis laikomasi asmens duomenų tvarkymo reikalavimų:

3.1.1.asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau negali būti tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis;

3.1.2.asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;

3.1.3.asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas;

3.1.4.asmens duomenys turi būti tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;

3.1.5.asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;

3.1.6.asmens duomenys tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (toliau – ADTAĮ), Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau –BDAR)ir kituose atitinkamą veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.

3.2. UAB „Medicinos strategija“Duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi vidaus administravimo, prekybos sutarčių sudarymo ir vykdymo, rinkodaros tikslais. 

3.3.Už Duomenų subjektų duomenų atnaujinimą ir tvarkymą atakingas UAB „Medicinos strategija“direktorius.

3.4.UAB „Medicinos strategija“direktorius turi patvirtinti Įmonėje tvarkomų asmens duomenų sąrašą, kuriame nurodyti tvarkomi duomenys, jų rūšis, duomenų tvarkymo tikslai ir saugojimo laikotarpis.

IV SKYRIUS

DUOMENŲ VALDYTOJO IR TVARKYTOJO FUNKCIJOS,

TEISĖS IR PAREIGOS

4.1.Duomenų valdytojas – UAB „Medicinos strategija“nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

4.2.Duomenų valdytojas – UAB „Medicinos strategija“ turi šias teises: 

4.2.1. rengti ir priimti vidinius teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą;

4.2.2. spręsti dėl tvarkomų asmens duomenų teikimo;

4.2.3. paskirti už asmens duomenų apsaugą atsakingą asmenį ar skyrių;

4.2.4. įgalioti duomenų tvarkytojus tvarkyti asmens duomenis;

4.2.5. sudaryti sutartis su paslaugų teikėju dėl duomenų tvarkymo įrangos priežiūros;

4.2.6. sudaryti sutartis su paslaugų teikėju dėl duomenų apsaugos pareigūno (jei taikoma) paslaugų;

4.2.7. tvarkyti asmens duomenis.

4.3.Duomenų valdytojas turi šias pareigas:

4.4.6.vykdo kitas funkcijas, reikalingas Duomenų valdytojo teisėms ir pareigoms įgyvendinti.

V SKYRIUS

DUOMENŲ TVARKYTOJAI IR JŲ PASIRINKIMAS

5.1.Tais atvejais, kai UAB „Medicinos strategija“ įgalioja Duomenų tvarkytoją atlikti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, tarp UAB „Medicinos strategija“ir Duomenų tvarkytojo turi būti sudaroma rašytinė asmens duomenų tvarkymo sutartis.

5.2.Sprendimą perduoti Duomenų subjekto duomenų tvarkymą asmens duomenų tvarkytojui priima UAB „Medicinos strategija“direktorius.

5.3.UAB „Medicinos strategija“ privalo parinkti toki Duomenų tvarkytoją, kuris garantuotų reikiamas technines ir organizacines duomenų apsaugos priemones ir užtikrintų, kad tokių priemonių būtų laikomasi.

5.4.UAB „Medicinos strategija“, sutartyje įgaliodama Duomenų tvarkytoją tvarkyti asmens duomenis, nurodo, kokius asmens duomenų tvarkymo veiksmus privalo atlikti duomenų tvarkytojas duomenų valdytojo vardu. Duomenų tvarkytojai, kurie tvarko duomenų subjekto duomenis, turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su duomenų subjekto duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami duomenų tvarkymo sutartį, nebent tokia informacija butų vieša pagal galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas. 

5.5.Jei duomenų tvarkytojas konkrečiai duomenų tvarkymo veiklai atlikti duomenų valdytojo vardu pasiteikia kitą duomenų tvarkytoją, sutartimi ar kitu teisės aktu pagal Lietuvos Respublikos teisę tam kitam duomenų tvarkytojui nustatomos tos pačios duomenų apsaugos prievolės.

VI SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISĖTUMAS

6.1.UAB „Medicinos strategija“turi užtikrinti, kad duomenų subjektų duomenys bus tvarkomi teisėtai, t.y. atitiks bent vieną iš šių sąlygų ir tik tokiu mastu, kokiu ji yra taikoma:

6.1.1.asmens duomenys yra tvarkomi gavus duomenų subjekto sutikimą;

6.1.2.asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas;

6.1.3.asmens duomenys tvarkomi siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesus;

6.1.4.asmens duomenys tvarkomi siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkciją ar įgyvendinant teisines prievoles;

6.1.5.asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas.

VII SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

7.1.Asmens duomenų saugojimo terminai turi būti nustatomi pagal ADTAĮ, BDAR bei kitus duomenų saugojimą reglamentuojančius teisės aktus. 

7.2.Asmens duomenys turi būti saugomi tokia forma, ta apimtimi ir tiek laiko, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi. 

7.3.Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams pasiekti, jie turi būti sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybės archyvams.

VIII SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

8.1.Duomenų subjektai turi teisę:

8.1.1. sužinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

8.1.2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi:

8.1.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymo nuostatų;

8.2.Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka:

8.2.1.UAB „Medicinos strategija“,kurioje renkami ir tvarkomi Duomenų subjekto duomenys, privalosudaryti sąlygas Duomenų subjektui įgyvendinti pirmiau nurodytas Duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, Duomenų subjekto ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą;

8.2.2. UAB „Medicinos strategija“turi informuoti Duomenų subjektus apie asmens duomenų tvarkymą ir gauti jų sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo:

8.2.2.1.Duomenų subjektai gali susipažinti su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis UAB „Medicinos strategija“ interneto svetainėje arba atvykus į UAB „Medicinos strategija“ biurą;

8.2.2.2.prieš pateikdami asmens duomenis, Duomenų subjektai turi patvirtinti, kad sutinka su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis:

8.2.2.2.1.raštu, jei atvyko į UAB „Medicinos strategija“ biurą;

8.2.2.2.2.interneto svetainėje, jei pateikia asmens duomenis interneto svetainėje;

8.2.2.2.3.telefonu, jei pateikia duomenis telefonu.

8.2.2.3.Duomenų valdytojas turi saugoti ir prireikus įrodyti, kad duomenų subjektas davė sutikimą, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

8.2.2.4.Jeigu duomenų subjekto sutikimas duodamas laisva valia rašytiniu pareiškimu, susijusiu ir su kitais klausimais, prašymas duoti sutikimą pateikiamas tokiu būdu, kad jis būtų aiškiai atskirtas nuo kitų klausimų, pateiktas suprantama ir lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba, pateikiant visą informaciją susijusią su jo duomenų tvarkymu ir teisėmis. Tai gali būti atliekama įvairiomis įmonės pasirinktomis formomis.

8.2.2.5.Vertinant, ar sutikimas duotas laisva valia, atsižvelgiama į tai, ar, Inter Alia, sutarties vykdymui, įskaitant paslaugos teikimą, yra nustatyta sąlyga, kad turi būti duotas sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie nėra būtini tai sutarčiai vykdyti.

8.2.3.Duomenų subjektas, norėdamas susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi:

8.2.3.1.atvykus į UAB „Medicinos strategija“ biurą, turi pateikti asmens tapatybės dokumentą bei raštišką prašymą lietuvių kalba; 

8.2.3.2.el.paštu info@medstrategija.comatsiųsti prašymą lietuvių kalba, kuris būtų patvirtintas asmens elektroniniu parašu arba arba kitais būdais, leidžiančiais tinkamai identifikuoti duomenų subjektą;

8.2.3.3.paštu arba per kurjerį atsiųsti prašymą lietuvių kalba ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro.

8.2.4. UAB „Medicinos strategija“, gavęs iš duomenų subjekto prašymą ir kitus dokumentus 8.2.3 straipsnyje numatyta tvarka, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos turi suteikti duomenų subjektui šią informaciją (išskyrus atvejus, kai šią informaciją duomenų subjektas jau turi):

8.2.4.1.savo pavadinimą, juridinio asmens kodą, buveinės adresą;

8.2.4.2.kokiais tikslais ir kokie tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys;

8.2.4.3.kokiems duomenų gavėjams asmens duomenys buvo teikiami per paskutinius 1 metus;

8.2.4.4.kitą papildomą informaciją (kam ir kokiais tikslais teikiami duomenų subjekto duomenys, kokius asmens duomenis duomenų subjektas privalo pateikti ir kokios nepateikimo pasekmės, apie duomenų subjekto teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis), kiek jos reikia, kad būtų užtikrintas teisingas duomenų tvarkymas nepažeidžiant duomenų subjekto teisių.

8.2.5.UAB „Medicinos strategija“,kuris asmens duomenis gauna ne iš duomenų subjekto, privalo apie tai informuoti duomenų subjektą pradėdamas tvarkyti asmens duomenis arba, jei ketina duomenis teikti tretiesiems asmenims, privalo apie tai informuoti duomenų subjektą ne vėliau kaip iki to momento, kai duomenys teikiami pirmą kartą, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar kiti teisės aktai apibrėžia tokių duomenų rinkimo ir teikimo tvarką bei duomenų gavėjus. Šiuo atveju duomenų valdytojas privalo duomenų subjektui suteikti šią informaciją (išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas tokią informaciją jau turi):

8.2.5.1.savo pavadinimą, juridinio asmens kodą, buveinės adresą;

8.2.5.2.kokiais tikslais tvarkomi ar ketinami tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenys;

8.2.5.3.kitą papildomą informaciją (iš kokių šaltinių ir kokie duomenų subjekto asmens duomenys renkami ar ketinami rinkti; kam ir kokiais tikslais teikiami duomenų subjekto asmens duomenys; apie duomenų subjekto teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis), kiek jos reikia, kad būtų užtikrintas teisingas asmens duomenų tvarkymas nepažeidžiant duomenų subjekto teisių.

8.2.6.Duomenų subjekto prašymu, UAB „Medicinos strategija“ 8.2.4. straipsnyje numatytą informaciją pateikia raštu:

8.2.6.1.registruotu paštu, jei prašymas buvo pateiktas atvykus, paštu ar per kurjerį;

8.2.6.2.siunčiant šifruotą informaciją el.paštu, jei prašymas buvo pateiktas el.paštu.

8.2.7.UAB „Medicinos strategija“ 8.2.4 straipsnyje numatytą informaciją duomenų subjektui teikia neatlygintinai vieną kartą per metus. Jei duomenų subjektas pateikia prašymus pagal 8.2.3 straipsnį keletą kartų per metus, informacija pagal antrąjį ir kitus prašymus bus teikiama atlygintinai pagal UAB „Medicinos strategija“ direktoriaus nustatytus duomenų teikimo atlyginimo įkainius.

8.2.8.Duomenų subjektai gali prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis:

8.2.8.1. atvykus į UAB „Medicinos strategija“ ir pateikus prašymą lietuvių kalba su asmens tapatybės dokumentu;

8.2.8.2.paštu arba per kurjerį atsiuntus prašymą lietuvių kalba kartu su asmens tapatybės dokumento kopija, patvirtinta notaro;

8.2.8.3.el.paštu info@medstrategija.com atsiųsti prašymą lietuvių kalba, kuris būtų patvirtintas asmens elektroniniu parašu arba arba kitais būdais, leidžiančiais tinkamai identifikuoti duomenų subjektą.

8.2.9. UAB „Medicinos strategija“, gavęs iš duomenų subjekto rašytinį prašymą ir kitus dokumentus 8.2.8 straipsnyje numatyta tvarka, turi nedelsiant neatlygintinai patikrinti asmens duomenis ir ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.

8.2.10. Jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, jis turi apie tai pranešti UAB „Medicinos strategija“:

8.2.10.1.atvykus į UAB „Medicinos strategija“, pateikti raštą lietuvių kalba ir patvirtinti savo tapatybę asmens tapatybės dokumentu;

8.2.10.2.paštu arba per kurjerį atsiųsti raštą kartu su asmens tapatybės dokumento kopija, patvirtinta notaro;

8.2.10.3.el.paštu info@medstrategija.com atsiųsti prašymą lietuvių kalba, kuris būtų patvirtintas asmens elektroniniu parašu arba arba kitais būdais, leidžiančiais tinkamai identifikuoti duomenų subjektą.

8.2.11.UAB „Medicinos strategija“, gavęs iš duomenų subjekto rašytinį prašymą ir kitus dokumentus 8.2.10 straipsnyje numatyta tvarka, turi patikrinti asmens duomenis ir nedelsiant neatlygintinai patikrinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir duomenų subjekto prašymu (išreikštu rašytine forma) nedelsdamas sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.

8.2.12.Duomenų subjekto prašymu sustabdžius jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, UAB „Medicinos strategija“ asmens duomenis, kurių tvarkymo veiksmai sustabdyti, saugo tol, kol bus ištaisyti ar sunaikinti (duomenų subjekto prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui). Kitus tvarkymo veiksmus su tokiais asmens duomenimis UAB „Medicinos strategija“atlieka tik:

8.2.12.1.siekiant įrodyti aplinkybes, dėl kurių duomenų tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti;

8.2.12.2.jei duomenų subjektas duoda sutikimą toliau tvarkyti savo asmens duomenis;

8.2.12.3.jei reikia apsaugoti trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus.

8.2.13.UAB „Medicinos strategija“turi nedelsdamas pranešti duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.

8.2.14. Jeigu UAB „Medicinos strategija“abejoja duomenų subjekto pateiktų asmens duomenų teisingumu, jis privalo sustabdyti tokių duomenų tvarkymo veiksmus, duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie asmens duomenys gali būti naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

8.2.15.UAB „Medicinos strategija“privalo nedelsdama informuoti duomenų gavėjus apie duomenų subjekto prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, duomenų laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų). Tokiu atveju turi būti nedelsiant pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

8.2.16.Duomenų subjektai turi teisę nesutikti, kad butų tvarkomi jo asmens duomenys ir reikalauti, kad duomenų valdytojas nedelsdamas ištrintų su juo susijusius duomenis, o duomenų valdytojas yra įpareigotas nedelsdamas ištrinti asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:

8.2.16.1.asmens duomenys nebėra reikalingi;

8.2.16.2.duomenų subjektas nesutinka su jo asmens duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis;

8.2.16.3.duomenų subjektas nesutinka su jo asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais;

8.2.16.4.asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

8.2.16.5.asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis LR teisės aktų normų ir teisinių prievolių, kurios taikomos duomenų valdytojui;

8.2.16.6.asmens duomenys buvo surinkti pagal vaikų amžių ir šių duomenų rinkimą nurodančias taisykles.

8.2.17.Kai duomenų valdytojas viešai paskelbė asmens duomenis ir pagal 8.2.16 straipsnį privalo asmens duomenis ištrinti, duomenų valdytojas, imasi pagrįstų veiksmų, kad informuotų duomenis tvarkančius duomenų tvarkytojus apie duomenų subjekto prašymą duomenų tvarkytojams ištrinti visas nuorodas į asmens duomenis.

8.2.18.8.2.16 ir 8.2.17 straipsniai netaikomi, jeigu duomenų tvarkymas yra būtinas:

8.2.18.1.siekiant vykdyti duomenų valdytojui taikomas teisines prievoles, pagal kurias privaloma tvarkyti asmens duomenis;

8.2.18.2.siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui;

8.2.18.3.vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas;

8.2.18.4.dėl viešojo intereso priežasčių visuomeninėje srityje;

8.2.18.5.archyvavimo tikslais, viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais; 

8.2.18.6.siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

8.2.19.Duomenų subjektas, įgyvendindamas savo teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ir reikalauti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti, pateikia UAB „Medicinos strategija“ pranešimą apie nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo:

8.2.19.1.atvykus į UAB „Medicinos strategija“, pateikia rašytinįpranešimą lietuvių kalba ir patvirtina savo tapatybę asmens tapatybės dokumentu;

8.2.19.2.paštu arba per kurjerį atsiuntus rašytinį pranešimąlietuvių kalba kartu su asmens tapatybės dokumento kopija, patvirtinta notaro;

8.2.19.3.el.paštu info@medstrategija.comatsiuntus rašytinį pranešimą lietuvių kalba, kuris būtų patvirtintas asmens elektroniniu parašu arba arba kitais būdais, leidžiančiais tinkamai identifikuoti duomenų subjektą;

8.2.20.Jeigu duomenų subjekto nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, UAB „Medicinos strategija“ nedelsdama neatlygintinai nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, ir informuoja duomenų gavėjus. 

8.2.21.UAB „Medicinos strategija“ praneša Duomenų subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimą ar atsisakymą nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus. 

8.2.22.Atstovai veikdami duomenų subjekto vardu, UAB „Medicinos strategija“ privalo pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Šis atstovavimas turi būti įforminamas ir patvirtinamas notaro.

8.2.23.Nepilnameciam Duomenų subjektui iki 16 metų atstovauja jo atstovai pagal istatymą: vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas, rūpintojas. Nepilnamečiam klientui iki 16 metų, kuriam nustatyta institucinė globa (rūpyba), atstovauja šių įstaigų paskirti asmenys, pateikę atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Duomenų subjekto nuo 16 metų sutuoktinis, sugyventinis (partneris), o kai jų nėra – vienas iš duomenų subjekto tėvų (įtėvių) arba vienas iš pilnamečių vaikų yra duomenų subjekto, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, atstovu pagal istatymą; nurodyti asmenys nelaikomi kliento nuo 16 metų atstovais pagal įstatymą, jeigu jie atsisako būti atstovais, duomenų subjektas yra paskyręs atstovą pagal pavedimą arba duomenų subjektui nustatyta globa (rūpyba). 

8.2.24. Duomenų subjektas turi teisę į savo duomenų perkėlimą:

8.2.24.1.turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;

8.2.24.2.turi teisę, kad vienas duomenų valdytojas asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam, jei tai techniškai įmanoma.

8.2.25.Duomenų subjektas, įgyvendindamas savo teisę į duomenų perkeliamumą, pateikia UAB „Medicinos strategija“ prašymą pateikti su juo susijusius duomenis arba persiųsti duomenis kitam duomenų valdytojui:

8.2.25.1.atvykus į UAB „Medicinos strategija“, pateikia rašytinįpranešimą lietuvių kalba ir patvirtina savo tapatybę asmens tapatybės dokumentu;

8.2.25.2.paštu arba per kurjerį atsiuntus rašytinį prašymąlietuvių kalba kartu su asmens tapatybės dokumento kopija, patvirtinta notaro;

8.2.25.3.el.paštuinfo@medstrategija.comatsiuntus rašytinį prašymą lietuvių kalba, kuris būtų patvirtintas asmens elektroniniu parašu arba arba kitais būdais, leidžiančiais tinkamai identifikuoti duomenų subjektą.

8.2.26.Jeigu duomenų subjekto prašymas atitinka 8.2.24 ir 8.2.25 straipsniuose numatytas sąlygas, UAB „Medicinos strategija“ nedelsdama pateikia asmens duomenis duomenų subjektui arba persiunčia asmens duomenis nurodytam duomenų valdytojui ir informuoja duomenų subjektą. 

8.2.27.Jeigu duomenų subjekto prašymas neatitinka 8.2.24 arba 8.2.25 straipsniuose numatytų sąlygų, UAB „Medicinos strategija“ informuoja apie tai prašymą pateikusį duomenų subjektą.

8.3.Jei duomenų subjekto prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, duomenų valdytojas gali atsisakyti imtis veiksmų pagal gautą prašymą. Duomenų valdytojas turi pareigą įrodyti, kad prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba neproporcingas.

8.4.Kai duomenų valdytojas turi pagrįstų abejonių dėl prašymą pateikusio fizinio asmens tapatybės, duomenų valdytojas gali paprašyti pateikti papildomos informacijos, reikalingos norint patvirtinti duomenų subjekto tapatybę.

8.5.Informacija, kuri duomenų subjektams turi būti teikiama, gali būti teikiama su standartizuotomis piktogramomis siekiant, kad numatomas duomenų tvarkymas būtų prasmingai apibendrintas lengvai matomu, suprantamu ir aiškiai įskaitomu būdu. Kai piktogramos pateikiamos elektronine forma, jos turi būti skaitomos kompiuteriu.

IX SKYRIUS

ORGANIZACINĖS IR TECHNINĖS ASMENS DUOMENŲ 

APSAUGOS PRIEMONĖS

9.1.UAB „Medicinos strategija“organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės turi užtikrinti antrąjį automatiniu būdu tvarkomų asmens duomenų saugumo lygį. 

9.2.Siekiant apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo turi būti taikomos tokios infrastruktūrinės, administracinės ir telekomunikacinės (elektroninės) priemonės:

9.2.2.tinkamas techninės įrangos išdėstymas ir priežiūra, informacinių sistemų priežiūra, tinklo valdymas, naudojimosi internetu saugumo užtikrinimas ir kitos informacinių technologijų priemonių. Už priemonių įgyvendinimą ir priežiūrą atsako UAB „Medicinos strategija“ direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas arba IT paslaugas teikianti įmonė pagal paslaugų sutartį;

9.2.3.griežtas priešgaisrinės apsaugos tarnybos nustatytų normų laikymasis. Už priemonės įgyvendinimą ir priežiūrą atsako UAB „Medicinos strategija“ direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas;

9.3.UAB „Medicinos strategija“ privalo užtikrinti šias organizacines ir techninems asmens duomenų saugumo priemones:

9.3.1.užtikrinti prieigos prie asmens duomenų apsaugą, valdymą ir kontrolę;

9.3.2.prieigą prie asmens duomenų suteikti tik tiems darbuotojams, kuriems asmens duomenys yra reikalingi jų funkcijoms vykdyti; darbo santykiams pasibaigus, prieigas buvusiam darbuotojui panaikinti;

9.3.3.užtikrinti, kad su asmens duomenimis būtų galima atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti naudotojui yra suteiktos teisės;

9.3.4.užtikrinti, kad prieigos prie asmens duomenų slaptažodžiai:

9.3.4.1.suteikiami, keičiami ir saugomi užtikrinant jų konfidencialumą; 

9.3.4.2.unikalūs, sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių, nenaudojant asmeninio pobūdžio informacijos;

9.3.4.3.keičiami ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius;

9.3.4.4.pirmojo prisijungimo metu naudotojo privalomai keičiami;

9.3.5.užtikrinti asmens duomenų apsaugą nuo neteisėto prisijungimo prie vidinio kompiuterinio tinklo elektroninių ryšių priemonėmis;

9.3.6.užtikrinti patalpų, kuriose saugomi asmens duomenys, saugumą (užtikrinamas tik įgaliotų asmenų patekimas į atitinkamas patalpas ir pan.);

9.3.7.užtikrinti kompiuterinės įrangos apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos (antivirusinių programų įdiegimas, atnaujinimas ir pan.).

9.3.8.kontroliuoti prieigą prie asmens duomenų tokiomis organizacinėmis ir techninėmis asmens duomenų saugumo priemonėmis, kurios fiksuoja ir kontroliuoja registravimosi bei teisių gavimo pastangas;

9.3.9.nustatyti leistinų nepavykusių prisijungimų prie programinės įrangos skaičių;

9.3.10. fiksuoti šiuos prisijungimų prie asmens duomenų įrašus: prisijungimo identifikatorius, data, laikas, trukmė, jungimosi rezultatas (sėkmingas, nesėkmingas). Šie įrašai turi būti saugomi ne trumpiau kaip 1 metus; 

9.3.11. asmens duomenų paieškos užklausoje turi būti nurodomas asmens duomenų naudojimo tikslas;

9.3.12. užtikrinti saugių protokolų ir (arba) slaptažodžių naudojimą, kai asmens duomenys perduodami išoriniais duomenų perdavimo tinklais;

9.3.13. užtikrinti asmens duomenų, esančių išorinėse duomenų laikmenose ir elektroniniame pašte, saugos kontrolę ir ištrynimą po jų panaudojimo perkeliant į duomenų bazes ir pan.;

9.3.14. registruoti asmens duomenų kopijavimo, jei jis daromas, ir atkūrimo jų avarinio praradimo atveju veiksmus (kada ir kas atliko šiuos veiksmus); 

9.3.15. užtikrinti, kad informacinių sistemų testavimas nebūtų vykdomas su realiais asmens duomenimis, išskyrus būtinus atvejus, kurių metu būtų naudojamos organizacinės ir techninės asmens duomenų saugumo priemonės, užtikrinančios realių asmens duomenų saugumą.

9.4.Darbuotojai, kurie tvarko duomenų subjektų duomenis, turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su duomenų subjekto duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo darbines pareigas. Ši pareiga lieka galioti perėjus dirbti į kitas pareigas UAB „Medicinos strategija“ ir pasibaigus darbiniams santykiams su UAB „Medicinos strategija“.

9.5.Darbuotojai gali perduoti dokumentus, kuriuose nurodyti asmens duomenys, tik tiems darbuotojams, kurie turi teisę dirbti su asmens duomenimis pagal pareigas, kaip tai numatyta Asmens duomenų tvarkymo procedūroje arba atskirame direktoriaus įsakyme.

9.6.Darbuotojai, kurie tvarko duomenų subjektų duomenis, turi užkirsti kelia atsitiktiniam ar neteisėtam duomenų tvarkymui, turi saugoti dokumentus tinkamai ir saugiai. Dokumentų kopijos, kuriose nurodyti asmens duomenys, turi būti sunaikinamos tokiu būdu, kad šių dokumentų negalima būtų atkurti ir atpažinti jų turinio.

9.7.Darbuotojai privalo taip organizuoti savo darbą, kad užtikrintų, jog asmens duomenys nebus pasiekiami kitiems asmenims. 

9.8.Už asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymą ir reagavimą į šiuos pažeidimus atsakingasUAB „Medicinos strategija“direktorius arba direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas asmuo.

X SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO IR 

REAGAVIMO Į ŠIUOS PAŽEIDIMUS TVARKA

10.1.UAB „Medicinos strategija“darbuotojai, turintys prieigos prie asmens duomenų teisę, pastebėję duomenų saugumo pažeidimus (veiksmus ar neveikimą, galinčius sukelti ar sukeliančius grėsmę asmens duomenų saugumui), turi informuoti UAB „Medicinos strategija“ direktorių ir duomenų apsaugos pareigūną (jei yra paskirtas įsakymu arba įgaliotas pagal paslaugų sutartį). 

10.2.Įvertinus duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksnius, pažeidimo poveikio laipsnį, žalą ir padarinius, kiekvienu konkrečiu atveju UAB „Medicinos strategija“direktorius priima sprendimus dėl priemonių, reikiamų duomenų apsaugos pažeidimui ir jo padariniams pašalinti.

10.3.Duomenų valdytojas – UAB „Medicinos strategija“apie asmens duomenų saugumo pažeidimą praneša priežiūros institucijai per 72 valandas nuo tada, kai sužino apie asmens duomenų saugumo pažeidimą.

10.4.Duomenų tvarkytojas, sužinojęs apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, nepagrįstai nedelsdamas praneša apie tai duomenų valdytojui.


 

XI SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS 

11.1. Duomenų teikimas tretiesiems asmenims:

11.1.1.Neįgaliotų trečiųjų asmenų elektroninius ar kitokia forma (išskyrus telefonu) pateiktus prašymus suteikti jiems informaciją apie Duomenų subjektus turi būti atsakoma tik jeigu rašytiniame prašyme yra nurodytas Duomenų subjekto duomenų naudojimo tikslas, tinkamas teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti Duomenų subjektų duomenų apimtis.Informacija (asmens duomenys) apie klientą telefonu neteikiama.

11.1.2.Vienkartinio duomenų teikimo atveju UAB „Medicinos strategija“ , teikdama asmens duomenis pagal duomenų gavėjo rašytinį prašymą, prioritetą teikia duomenų teikimui elektroninių ryšių priemonėmis.

11.2.Konfidencialumo reikalavimas netaikomas ir informacija (asmens duomenys) gali būti suteikta tik tarnybiniais tikslais, neturint raštiško kliento sutikimo teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms bei kitoms institucijoms, kurioms tokį teisinį pagrindą suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.

11.3.Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, UAB „Medicinos strategija“ asmens duomenis apie klientą (duomenų subjektą) pateikia savo iniciatyva ir be kliento sutikimo, kai reikia pranešti apie nusikaltimą.

XII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1.Darbuotojai, kurie yra įgalioti tvarkyti asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino, privalo laikytis šių Taisyklių, pagrindinių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų bei konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų ADTAĮ, BDAR ir šiose Taisyklėse. Darbuotojai pažeidę Taisykles ir (ar) ADTAĮ ir (ar) BDAR atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

12.2.Patvirtinus Taisykles, darbuotojai su jomis supažindinami pasirašytinai. Priėmus naują darbuotoją, jis su Taisyklėmis privalo būti supažindintas pirmąją jo darbo dieną. Už supažindinimą su Taisyklėmis atsakingas UAB „Medicinos strategija“ direktorius.

12.3. UAB „Medicinos strategija“ užtikrina darbuotojų, kuriems suteikta teisė tvarkyti asmens duomenis, mokymus.

12.4. Darbuotojai, pasikeitus jų asmens duomenims, raštu informuoja UAB „Medicinos strategija“ atsakingą asmenį, kuris ne vėliau kaip per 5 darbo dienas patikslina ir atnaujina duomenis Darbuotojų asmens bylose ir duomenų bazėse. Raštas saugomas darbuotojo byloje.

12.5. Už Taisyklių nuostatų laikymosi priežiūrą ir jose reglamentuotų nuostatų vykdymo kontrolę atsakingas UAB „Medicinos strategija“ direktorius arba direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, kuris, įvertinęs Taisyklių taikymo praktiką, esant poreikiui, inicijuoja Taisyklių atnaujinimą. 

12.6. Šias Taisykles pažeidę asmenys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktu nustatyta tvarka.UAB „Medicinos strategija“, į.k. 300053447, adresas Olimpiečių g. 5-4, LT-09200, Vilnius, Lietuva; tel.: +370 5 2107467; el. paštas: info@medstrategija.com (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine "Cosme.lt". Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą prisijungus prie valdomos svetainės norint pasiekti teikiamą turinį ir/ar įsigyti produktų (toliau - Užsakymas), nepriklausomai nuo naudojamo įrenginio.

///

Renkama informacija ir jos panaudojimas

Asmenys, jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Tiesiogiai Pirkėjo pateikiama informacija yra ta, kuri yra įvedama pildant Užsakymą: vardas ir pavardė, gavėjo adresas, gavėjo telefono numeris, gavėjo el.pašto adresas.

Informacija, kaip naudojate mūsų svetaines.
Mes galime naudoti slapukus, siekiant pagerinti lamkymosi svetainėje patirtį bei naudoti Wix.xom, Google ir ECWID teikiamus įrankius, kuriem suteikiame prieigą kaupti ir apdoroti svetainės statistinę informaciją, susijusią su bet kokiais joje atliekamais lankytojų veiksmais. Šiuo atveju gali būti išsaugomas Pirkėjo IP adresas, prisijungimui naudojamas įrenginys ir veiksmų svetainėje suvestinė. Mes galime šią informaciją panaudoti rinkodaros tikslais arba siekiant pagerinti svetainės lankytojų patirtį. Tokiu atveju duomenų apsaugai galioja tos pačios nuostatos, kokias jas atitinkamai taiko Wix.xom, Google ir ECWID. 

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių
Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras „Facebook“ tinkle.

Kita mūsų renkama informacija
Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu su jūsų sutikimu.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz. Informacijos, prašomos pateikti registruojantis mūsų internetinėje parduotuvėje), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma internetinio pirkimo paslauga.

KAIP NAUDOJAME JŪSŲ DUOMENIS?

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

 • užregistruoti jus tam, kad galėtumėte naudotis mūsų teikiama internetinio pirkimo paslauga

 • pirkimo krepšelio apmokėjimui per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų teikėją.

 • Tiesioginės rinkodaros tikslu*, pvz. siųsti naujienlaiškius, pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą).

 • Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiama internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.

 • Kitais būdais su jūsų sutikimu*.

*Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais. 

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • Jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui

 • Teikiant paslaugas – mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas jūsų užsakytas paslaugas. Šiems paslaugų teikėjams mes suteiksime tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.

 • Teisėsaugos institutcijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUMĖME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotumėme visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar beleidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jūsų duomenis saugosime ir galime naudoti juos iki jūsų asmeninio pareikalavimo juos panaikinti. 

JŪSŲ TEISĖS

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

 • Reikalauti ištaisyti, arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

 • Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

 • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite rašyti elektroninį laišką adresu INFO@MEDSTRATEGIJA.COM arba skambinti telefonu +370 5 2107467 ir nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir/arba kad nebūtų taikomas tik automatizuotas, įskaitant profiliavimą**, jūsų asmens duomenų tvarkymas, nenurodydami nesutikimo motyvų.

**Pagal jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu, gali būti vykdomas jūsų asmens duomenų profiliavimas, siekiant pasiūlyti jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai adresu UAB „Medicinos strategija“, Olimpiečių g. 5-4, LT-09200, Vilnius, Lietuva; paštu UAB „Medicinos strategija“, Olimpiečių g. 5-4, LT-09200, Vilnius, Lietuva; el. paštu: INFO@MEDSTRATEGIJA.COM.

Duomenų valdytojas, gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi datos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviems mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖSE

Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

SLAPUKAI

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi jūsų kompiuteryje arba kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.

ORIGINALI

KOSMETIKA

IŠ GAMINTOJŲ ATSTOVO LIETUVOJE

NEMOKAMAS

PRISTATYMAS

UŽSAKYMAMS NUO 30 EUR 

PRANCŪZIŠKA

KOSMETIKA

ŽINOMI GAMINTOJAI 

MUS

REKOMENDUOJA

ODOS SPECIALISTAI

COSME.LT

KONTAKTAI

KLAUSKITE

COSME.LT

TAISYKLĖS

©2020, UAB Medicinos Strategija

Info@medstrategija.com